Selecteer een pagina

Garantiebepalingen

Wav-e Studios

Garantiebepalingen

Wav-e Studios

GARANTIEBEPALINGEN

#WAV-E NEDERLAND BV

Wav-e Nederland B.V. stelt hoge eisen aan haar producten en de levensduur daarvan. Om die reden
kent Wav-e Nederland B.V. een garantiebepaling die Wav-e Nederland B.V. graag met haar klanten
communiceert.
Voor elk van de garantiebepalingen geldt dat Wav-e Nederland B.V. bevoegd is deze garantiebepalingen
naar eigen inzicht breder uit te leggen indien zij zulks in het kader van een juiste en/of volledige
garantieverlening wenselijk achten. Wav-e Nederland B.V. is echter nooit gehouden om op grond
van voorgaande ontleende rechten aan garantie in specifieke gevallen of in gevallen waarin zij haar
eigen bepalingen ruimer heeft opgepakt en uitgevoerd in de toekomst garantieaanvragen anders
te honoreren dan onderhavige garantiebepalingen. Kortweg: Wav-e Nederland B.V. mag ervoor kiezen
om in specifieke gevallen meer garantie te bieden dan in haar voorwaarden beschreven maar is op
geen enkel moment gehouden meer garantie te verlenen dan waar krachtens onderhavige bepalingen
aanspraak op gemaakt kan worden.

1. GARANTIETERMIJN

Wav-e Nederland B.V. garandeert dat het product op het moment van levering vrij is van defecten in materiaal en
vakmanschap.
> Wav-e TT: 24 maanden garantie
> Wav-e PT: 24 maanden garantie
> Wav-e Stimulator Belts: 24 maanden garantie
> Wav-e Power Suits (volledig silicone serie): 6 maanden garantie op de electroden en kabels,
mits deze gebruikt worden in combinatie met de Wav-e underwear
> Wav-e Ozoneringskast: 12 maanden garantie (op de techniek)

2. OMVANG GARANTIE

In het geval van een defect binnen de voorwaarden van deze garantievoorwaarden, zijn de verplichtingen van
Wav-e Nederland B.V. beperkt tot de professionele reparatie of vervanging van het product of een defect onderdeel
daarvan. Er wordt geen vergoeding verleend onder deze garantie, met name niet voor eventuele vervolg- of indirecte
risico’s of kosten die worden geclaimd. Het is aan Wav-e Nederland B.V. om te bepalen of een bepaald defect wordt
vervangen of gerepareerd.

3. UITSLUITING VAN GARANTIE

Wav-e Nederland B.V. sluit garantie in de navolgende situaties uit
> Vervuiling van het product door externe invloeden zoals zand, stof, vocht en val- stootschade
> Reparaties en demontage van het product door derden
> Een product dat is beschadigd door een ongeluk of door een fout van de eigenaar of een derde partij
> Een product dat op enigerlei wijze is gewijzigd, verkeerd is gebruikt of waaraan zelfstandig aanpassingen
zijn verricht
> Een product dat niet is gebruikt met de door Wav-e Nederland B.V. meegezonden hulpmiddelen
> Een product dat is blootgesteld aan straling of is gebruikt in een andere omgeving dan gespecificeerd door
Wav-e Nederland B.V.
> Een product dat niet is gebruikt overeenkomstig de gebruikshandleiding van Wav-e Nederland B.V.
> Een product ten aanzien waarvan Wav-e Nederland B.V. redelijkerwijs en gemotiveerd kan aangeven dan wel
vermoeden dat een garantieaanvraag behoort te worden afgewezen in verband met twijfel aan de gesteldheid,
herkomst of behandeling van het product door de klant of derden
> Een garantie-aanvraag die niet conform een van de voorwaarden van de garantiebepalingen van
Wav-e Nederland B.V. is aangevraagd
> Bij geen gebruik van de originele Wav-e underwear wordt er geen garantie verleend op de Wav-e Power Suits

4. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Wav-e Nederland B.V. sluit iedere aansprakelijkheid in verband met het juist wel of niet verlenen van garantie of een
storing dan wel defect van het product uit waaronder, doch niet uitsluitend, dient te worden verstaan de (indirecte)
schade, winstderving en/of vervolgschade. Een eventueel defect product waarop juist wel of geen garantie wordt
verleend behoort in de optiek van Wav-e Nederland B.V. tot het ondernemersrisico.

5. GEBRUIKERSHANDLEIDING EN/OF GEBRUIKERS INSTRUCTIES DAN WEL RICHTLIJNEN

Wav-e Nederland B.V. stelt haar gebruikershandleiding en/of gebruikers instructies dan wel richtlijnen met zorg op
en verplicht haar klanten dan ook de producten overeenkomstig deze handleiding/instructies/richtlijnen in gebruik te
nemen. Elke vorm van gebruik dat afwijkt van deze handleiding/instructies/richtlijnen wordt door Wav-e Nederland
B.V. uitgesloten.
Klanten worden bij aanschaf voorzien van de juiste handleiding, instructies of richtlijnen van de betreffende producten.
Indien een klant niet beschikt over deze handleiding, instructies of richtlijnen, dan kunnen deze bij Wav-e Nederland
B.V. worden opgevraagd. Elk gebruik dat niet overeenkomt met de handleiding, de instructie of de richtlijnen komt voor
rekening en risico van de gebruiker/eigenaar.

6. MELDPLICHT GEBREK OF DEFECT

Een garantieaanvraag dient binnen een termijn van 14 dagen waarna het gebrek is geconstateerd of het defect is
opgetreden bij Wav-e Nederland B.V. te zijn gemeld conform de hierna opgenomen criteria en voorwaarden voor het
melden van een gebrek of defect en het claimen van garantie. Het later melden van een gebrek of defect kan tot
gevolg hebben dat Wav-e Nederland B.V. garantie uitsluit omdat Wav-e Nederland B.V. hierdoor niet of minder goed in
staat wordt gesteld aan haar garantieverplichtingen te voldoen en evenmin in de gelegenheid wordt gesteld eventuele
claims bij derde partijen neer te leggen.

7. UITVOERING VAN DE GARANTIE

Wav-e Nederland B.V. is gerechtigd om aan te geven hoe de garantie dient te worden uitgevoerd. Wav-e Nederland
B.V. kan er hierbij zowel voor kiezen om een onderhoudsmonteur in te schakelen, om het product op kosten van
de klant naar het reparatiemagazijn van Wav-e Nederland B.V. terug te halen of door het toezenden van vervangende
onderdelen indien het defect of het gebrek eenvoudig door de klant zelf kan worden verholpen.
In het geval Wav-e Nederland B.V. ervoor kiest het product naar haar reparatiemagazijn terug te halen, dan zijn de
kosten voor verzending naar Wav-e Nederland B.V. voor rekening van de klant. De kosten van de retourzending aan
de klant komen voor rekening van Wav-e Nederland B.V..
In het geval Wav-e Nederland B.V. vervangende onderdelen opstuurt ter uitvoering van de op haar rustende
verplichting tot garantie, worden de uren die gemoeid zijn met het installeren dan wel vervangen van onderdelen
door de klant niet vergoed.

8. HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM

1. Een garantieaanvraag dient te geschieden door het invullen van het serviceaanvraagformulier van Wav-e Nederland B.V.
dat op verzoek digitaal wordt toegezonden en dient te worden gezonden aan: service@wav-enederland.nl.
2. Na ontvangst van de aanvraag zal Wav-e Nederland B.V. de aanvraag beoordelen op grond van de hiervoor
opgenomen garantievoorwaarden en zo nodig verzoeken om nadere informatie of bewijsstukken. De ontvangst
van het serviceaanvraagformulier geldt als de datum waarop de garantieaanvraag wordt gecontroleerd.
3. Wav-e Nederland B.V. tracht de beoordeling van de garantieaanvraag binnen een termijn van uiterlijk 4 weken te
voldoen. Zij is echter afhankelijk van derden voor de juiste en volledige uitvoering hiervan.
4. Indien garantie door Wav-e wordt uitgesloten of afgewezen, zal Wav-e een kostenopgaaf geven voor de kosten
van herstel buiten garantie.

9. GARANTIE NA REPARATIE

Na reparatie of vervanging is het product gegarandeerd voor de resterende lopende garantietermijn vanaf het
moment van de reparatie of vervanging.